Trishhh

74 teksty – auto­rem jest Trishhh.

Żądza..

Gra wstępna, ponętna.
Za­nim słońce wsta­nie, będziesz mój kocha­nie.
Jes­tem nieprzewidywalna.
No i też nieob­liczal­na
W mej mrocznej wyob­raźni.
Bez kon­tro­li, bez granic
Per­wersyj­nym ku­sisz słowem.
Jes­teś wsta­nie do po­ziomu sa­dys­tki się zniżyć.
Żeby trochę mnie poniżyć.
Ero­tyczna gra rozkoszy
Przyśpie­szo­ny rytm...
Zdo­bywając szczyt podniecenia.
Osiągając gra­nice spełnienia. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 5 listopada 2015, 20:44

Pustka

To nic prze­cież wiesz
To nic to tyl­ko parę wy­lanych łez
To nic prze­cież wiesz
Proszę Cię nie trać Mnie
To nic prze­cież wiesz
Parę słów po­wie­dzianych też
Ty­le za Na­mi wspom­nień jest
O których tak trud­no zapomnieć
To [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2015, 16:06

Błądzisz la­tami, szu­kając ja­kieś zmiany.
Tworząc nową historie.
Która ma i tak ten sam początek i ko­niec, lecz wra­cać nie masz gdzie.
Żyć dla ko­go już też nie a żyć tu­taj to przek­leństwo, gdyż bez niego nie ma sensu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 marca 2015, 03:42

Huśtawka

Gdy uk­re­su sił,
nie widzisz sen­su by da­lej żyć.
Pośród ciemności.
Gdzie dookoła sa­me niejasności,
bo ko­lej­ny dzień niepewny.
Trze­ba iść na­dal nieugiętym
i w mro­ku zna­leźć,
choćby cień nadziei.
Gdyż jut­ro też jest dzień...
gor­szy może lep­szy.
Ta­kie nasze życie.
Jakże kruche a za­razem długie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2015, 00:30

Obojętność...

Wszys­tkie ce­le, pla­ny, marzenia...
Wszys­tkie złości, nieporozumienia...
Krzyk, gniew, niedomówienia...
Roz­cza­rowa­nie, żal, ból za tym cze­go pragnę...
Dzięki te­mu wie­działam ze żyje!
To co zos­tało po mnie to tyl­ko obojętność w której tonę
i cisza którą tak trud­no przerwać...
Może jeszcze...
Kil­ka py­tań i brak od­po­wie­dzi która męczy...
Kil­ka wspom­nień o których trud­no zapomnieć...
Kil­ka ran które wy­leczyć miał czas... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 stycznia 2015, 02:45

Piekło

Chodź za­pom­nij dzi­siaj o wszystkim.
Usiądź i po­roz­ma­wiaj przez chwi­le
i za­pom­nij o tym co nie miłe.
Mi­mo krzyw, nieporozumień.
Pośćmy wszys­tko w niepamięć.
Chodź zaczniemy wszys­tko od no­wa.
Uwie­rzmy ze wszys­tko może się dokonać,
może znów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 grudnia 2014, 01:22

Cień

Zbrakło łez,
marzeń, per­spek­tyw kres.
Na dłoniach krew.
Stra­ciłam nadzieje,
wiarę zab­ra­no mi ra­zem z szacunkiem,
który stra­ciłam również.
W swo­jej próżni, pustce
przejdę niezauważona
przez świat który napędza strach.
I już nic mnie nie dosięgnie,
na­wet żale za te łzy wylane.
Przed ocza­mi za­maza­ny ob­raz
kil­ku zdarzeń
i...sta­ry list,
tam kil­ka słów prócz te­go nic.
Niez­byt faj­nie gdy ktoś z two­jego ser­ca ro­bi układankę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 listopada 2014, 02:53

Pustka

Cichut­ki szept os­tatnio z łez
Wszys­tko ku­je jak cierń
Brak tchu czy to ko­niec już
Za­raz chy­ba spłonę brud­ne dłonie
Pęka ser­ce
Jes­tem nie is­tnieje
Z pus­tym sercem
Niez­ruszo­na przejdę obojętnie
Nig­dy więcej
Tu­le ból porzucę go gdzieś tu
Czy to miłość zachwyt czy po­gar­da i nienawiść
Żal smu­tek czy bra­ku szacunku 

wiersz • 6 listopada 2014, 14:34

ŻAL

Żebym przes­tała kochać czy na swo­jej drodze żal mu­siałabym napotkać...
Żal za ty­le kłamstw.
Żal za sza­cun­ku brak.
Żal za wiele chamstw.
Żal za stra­cony czas.
Żal za ty­le walk.
Żal gdy ciebie brak.
Żal za zro­zumienia brak.
Żal gdy nadziei brak.
Żal tyl­ko on po­zos­tał nam. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 października 2014, 23:45

Pragnienie...

Ko­lej­ny raz toczysz wojnę ze światem
Ko­lej­ny raz przeg­ra­na wal­ka w nas
Ko­lej­ny raz ktoś za­wiódł nas
Ko­lej­ny raz usłysza­no ty­le kłamstw
ko­lej­ny raz spływa po po­liczku łza
Ko­lej­ny raz mówisz so­bie nie ma szans
Jedno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2014, 01:52

Trishhh

Trishhh

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 listopada 2015, 20:44Trishhh do­dał no­wy tek­st Żądza..  

2 września 2015, 00:41kathe sko­men­to­wał tek­st Pustka

25 maja 2015, 16:06Trishhh do­dał no­wy tek­st Pustka

21 marca 2015, 23:40Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Błądzisz la­tami, szu­kając ja­kieś [...]

21 marca 2015, 03:42Trishhh do­dał no­wy tek­st Błądzisz la­tami, szu­kając ja­kieś [...]

19 lutego 2015, 21:27mill sko­men­to­wał tek­st Huśtawka

19 lutego 2015, 12:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Huśtawka

19 lutego 2015, 00:30Trishhh do­dał no­wy tek­st Huśtawka

24 stycznia 2015, 02:45Trishhh do­dał no­wy tek­st Obojętność...  

17 grudnia 2014, 01:22Trishhh do­dał no­wy tek­st Piekło